16.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/23


Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (“TORRO Grande Meat in Style”)

(Lieta T-63/18)

(2018/C 134/33)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgārija) (pārstāvis: A. Kostov, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “TORRO Grande Meat in Style” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 744 452

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 20. decembra lēmums lietā R 1776/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, kurā ar to ir noraidīta apelācijas sūdzība par Iebildumu nodaļas lēmumu;

piespriest EUIPO un Grupo Osborne S.A. atlīdzināt “Torro Entertainment” Ltd. tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību Vispārējā tiesā un saistībā ar apelācijas procesu un iebildumu procesu.

Izvirzītie pamati:

Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

pienākuma norādīt pamatojumu un rūpības pienākuma neizpilde.