26.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 112/36


Prasība, kas celta 2018. gada 20. janvārī – Izuzquiza un Semsrott/Frontex

(Lieta T-31/18)

(2018/C 112/47)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Luisa Izuzquiza (Madride, Spānija) un Arne Semsrott (Berlīne, Vācija) (pārstāvji: S. Hilbrans un R. Callsen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Frontex 2017. gada 10. novembra lēmumu (ref. CGO/LAU/18911 c/2017), ar ko prasītājiem tika atteikta piekļuve informācijai par katra kuģa, – kuru Frontex ir izmantojusi Vidusjūras centrālajā daļā operācijā “Triton” laikposmā no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. augustam, ieskaitot, – nosaukumu, piederības valsti un tipu;

uzdot atbildētajai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies prasītājiem, tostarp izdevumus, kas radušies jebkurai personai, kas iestājusies lietā pat gadījumā, ja prasība tiek noraidīta.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Frontex esot pārkāpusi Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (1), individuāli nepārbaudot katru no pieprasītajiem dokumentiem, lai noskaidrotu, vai izvirzītais izņēmums ir piemērojams.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Frontex esot pārkāpusi šīs regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmo ievilkumu, kas attiecas uz valsts drošību, jo iemesli, ar ko tika pamatota šī izņēmuma piemērošana, būtībā esot balstīti uz kļūdainiem faktiem – operācijā izmantotos kuģus nevarot izsekot publiski pieejamā veidā.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Frontex esot pārkāpusi šīs regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmo ievilkumu, kas attiecas uz valsts drošību, jo iemeslos, ar ko tika pamatota šī izņēmuma piemērošana, neesot ņemts vērā apstāklis, ka prasītāju lūgums sniegt informāciju attiecās uz pagātnē izmantotiem kuģiem.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Frontex esot pārkāpusi šīs regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmo ievilkumu, kas attiecas uz valsts drošību, jo atbildētāja neesot ņēmusi vērā un neesot sniegusi atbildi uz prasītāju izvirzīto argumentu, ka Twitter vietnē jau ir publicēta daļa no pieprasītās informācijas par dažiem kopīgajā operācijā “Triton” 2017. gadā izmantotajiem kuģiem, un ka ir arī publicēta līdzīga informācija par kopīgajā operācijā “Triton” 2016. gadā izmantotajiem kuģiem.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Frontex esot pārkāpusi šīs regulas 4. panta 6. punktu, jo, pat, ja izrādītos, ka pastāv faktiski neesošais risks attiecībā uz noziedzīgu tīklu izvairīšanos no robežu uzraudzības, ar to varot attaisnot tikai atteikumu sniegt informāciju par izmantoto kuģu nosaukumu, un nevis par to veidu un piederības valsti.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Frontex esot pārkāpusi šīs regulas 4. panta 6. punktu, jo, neņemot vērā, ka informācija par dažiem kuģiem jau ir bijusi publicēta, tā neizsvēra iespēju garantēt daļēju piekļuvi pieprasītajai informācijai.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.).