3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 436/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. augustā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Lieta C-552/18)

(2018/C 436/29)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāji: Indaco Service Soc. coop. sociale un Coop. sociale il Melograno

Atbildētājs: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības tiesībām un, konkrēti, Direktīvas 2014/24/ES (1) par publisko iepirkumu 57. panta 4. punktam kopā ar tās pašas direktīvas 101. apsvērumu un samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principiem ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds ir aplūkojamais, saskaņā ar kuru “smags ar profesionālo darbību saistīts pārkāpums” ir definēts kā saimnieciskās darbības subjekta obligātas izslēgšanas iemesls un ir noteikts, ka gadījumā, ja ar profesionālo darbību saistītais pārkāpums ir izraisījis iepirkuma līguma izbeigšanu pirms noteiktā termiņa, saimnieciskās darbības subjekts var tikt izslēgts tikai tad, ja līguma izbeigšana nav apstrīdēta vai tiesvedības iznākumā ir apstiprināta?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).