27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 301/20


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. jūnijā iesniedza Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN

(Lieta C-421/18)

(2018/C 301/28)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Namur

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Atbildētājs: JN

Prejudiciālie jautājumi

Vai advokātu kolēģijas prasība piespriest kādam tās biedram samaksāt tai pienākošās ikgadējās arodiemaksas ir uzskatāma par prasību “lietās, kas attiecas uz līgumiem” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1) 7. panta 1. punkta izpratnē?


(1)  OV 2012, L 351, 1. lpp.