4.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 82/2


Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 22. jūnijāCBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedumu lietā T-606/17 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Eiropas Komisija

(Lieta C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (pārstāvis: A. Schuster, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Tiesa (astotā palāta) ar 2019. gada 10. janvāra rīkojumu kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.