201807200342013162018/C 276/272982018CJC27620180806LV01LVINFO_JUDICIAL20180502192022

Lieta C-298/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. maijā iesniedza Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Vācija) – Reiner Grafe un Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH un OSL Bus GmbH


C2762018LV1920120180502LV0027192202

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. maijā iesniedza Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Vācija) – Reiner Grafe un Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH un OSL Bus GmbH

(Lieta C-298/18)

2018/C 276/27Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg

Pamatlietas puses

Prasītāji: Reiner Grafe, Jürgen Pohle

Atbildētājas: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai autobusu maršrutu pakalpojumu sniegšanas nodošana no viena autobusu pārvadājumu uzņēmuma citam autobusu pārvadājumu uzņēmumam publiskā iepirkuma procedūrā saskaņā ar Direktīvu 92/50/EEK par valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanu ( 1 ) ir uzņēmuma īpašumtiesību pāreja Direktīvas 77/187/EEK ( 2 ) 1. panta 1. punkta izpratnē, arī ja starp abiem minētajiem uzņēmumiem nav notikusi būtisku uzņēmuma aktīvu, it īpaši autobusu, nodošana?

2.

Vai pieņēmums, ka autobusiem, veicot laika ziņā ierobežotu publisko pakalpojumu iepirkumu un pamatojoties uz saprātīgiem uzņēmuma saimnieciska rakstura lēmumiem to vecuma un tehnisko prasību dēļ (izplūdes gāzes, transportlīdzekļi ar zemu grīdu), kas ir kļuvušas stingrākas, vairs nav būtiska nozīme, nosakot uzņēmuma vērtību, attaisno Eiropas Savienības Tiesas atkāpšanos no tās 2001. gada 25. janvāra sprieduma (C-172/99) tādējādi, ka šādos apstākļos arī būtiskas darba ņēmēju daļas pārņemšana var nozīmēt, ka ir jāpiemēro Direktīva 77/187/EEK?


( 1 ) Padomes Direktīva 92/50/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par procedūru koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai (OV 1992, L 209, 1. lpp.).

( 2 ) Padomes Direktīva 77/187/EEK (1977. gada 14. februāris) ar dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV 1977, L 61, 26. lpp.) [neoficiāls tulkojums].