201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716LV01LVINFO_JUDICIAL20180417101122

Lieta C-267/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018LV1020120180417LV0015102112

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Lieta C-267/18)

2018/C 249/15Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Atbildētāja: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK ( 1 ), 57. panta 4. punkta g) apakšpunkts var tikt interpretēts tādējādi, ka publiskā iepirkuma līguma uzteikums tādēļ, ka darbu daļa tika nodota apakšuzņēmējiem bez līgumslēdzējas iestādes atļaujas, ir būtisks vai pastāvīgs trūkums saistībā ar kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar iepriekšēju publisku līgumu, kas izraisa saimnieciskās darbības subjekta izslēgšanu no dalības publiskā iepirkuma procedūrā?


( 1 ) OV 2014, L 94, 65. lpp.