201806290131986472018/C 249/122532018CJC24920180716LV01LVINFO_JUDICIAL201804128922

Lieta C-253/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. aprīlī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG


C2492018LV820120180412LV00128292

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. aprīlī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Lieta C-253/18)

2018/C 249/12Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Stadt Euskirchen

Atbildētāja: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Pārējās lietas dalībnieces: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (EK) Nr. 1370/2007 ( 1 ) 5. panta 2. punkta otrā teikuma e) apakšpunkts, nosakot pienākumu pašam sniegt lielāko daļu sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu, izslēdz, ka tieši pakļautais pakalpojumu sniedzējs šo lielāko daļu pakalpojumu sniedz ar tādas sabiedrības starpniecību, kurā tam pieder 2,5 % kapitāldaļu un pārējās kapitāldaļas netieši vai tieši pieder citām kompetentajām iestādēm?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 1. Lpp.).