201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611LV01LVINFO_JUDICIAL20180411242521

Lieta C-250/18: Prasība, kas celta 2018. gada 11. aprīlī — Eiropas Komisija/Horvātijas Republika


C2002018LV2410120180411LV0030241252

Prasība, kas celta 2018. gada 11. aprīlī — Eiropas Komisija/Horvātijas Republika

(Lieta C-250/18)

2018/C 200/30Tiesvedības valoda – horvātu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Mataija un E. Sanfrutos Cano)

Atbildētāja: Horvātijas Republika

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka Horvātijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2008/98 ( 1 ) 5. panta 1. punktā paredzētos pienākumus, jo nav noteikusi, ka Biljane Donje poligonā noglabātais akmens balasts ir atkritumi, nevis blakusprodukts, un ka tas ir jāapsaimnieko kā atkritumi;

atzīt, ka Horvātijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2008/98 13. pantā paredzētos pienākumus, jo nav veikusi visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Biljane Donje noglabāto atkritumu apsaimniekošana norit, neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi;

atzīt, ka Horvātijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2008/98 15. panta 1. punktā paredzētos pienākumus, jo nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos, ka Biljane Donje poligonā noglabāto atkritumu īpašnieks atkritumu apstrādi veic pats vai uztic to starpniekam vai uzņēmumam, kas veic atkritumu apstrādi, vai arī privātam vai valsts atkritumu savācējam;

piespriest Horvātijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saistībā ar direktīvas 5. panta 1. punkta pārkāpumu:

Direktīvas 5. panta 1. punktā ir noteikti kumulatīvi nosacījumi, kam ir jābūt izpildītiem, lai ražošanas procesā radušos vielu vai priekšmetu, kuru ražošana nebija šā procesa galvenais mērķis, varētu uzskatīt par blakusproduktu, nevis par atkritumu. Šo 5. panta 1. punktu Horvātijas Republika ir nepareizi piemērojusi Biljane Donje poligonā noglabātajiem atkritumiem, jo tā – lai arī nebūdama pārliecināta, ka šie atkritumi turpmāk tiks lietoti, kā noteikts direktīvas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā – nav noteikusi, ka tie ir atkritumi, nevis blakusprodukti.

Saistībā ar direktīvas 13. panta pārkāpumu:

Direktīvas 13. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atkritumu apsaimniekošana norit, neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi. Lai arī Horvātijas iestādes konstatēja, ka Biljane Donje poligons atrodas vietā, kas nav ne paredzēta, ne sagatavota atkritumu noglabāšanai, proti, uz zemes gabala, kas nav nekādi aizsargāts pret atkritumu nonākšanu ūdenī un gaisā, līdz šim nav īstenots neviens no pasākumiem, ko Horvātijas iestādes ir noteikušas attiecībā uz šo poligonu. Šī situācija ir saglabājusies nemainīga ilgu laiku, kā rezultātā noteikti ir radies vides pasliktinājums. Tādējādi Horvātijas Republika nav veikusi visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Biljane Donje poligonā noglabāto atkritumu apsaimniekošana norit, neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi.

Saistībā ar direktīvas 15. panta 1. punkta pārkāpumu:

Direktīvas 15. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai katrs sākotnējais atkritumu radītājs vai cits īpašnieks atkritumu apstrādi veic pats vai uztic to starpniekam vai uzņēmumam, kas veic atkritumu apstrādi, vai arī privātam vai valsts atkritumu savācējam saskaņā ar direktīvas 4. un 13. pantu. Horvātijas iestādes nav nodrošinājušas, ka atkritumu īpašnieks šo atkritumu apstrādi veic pats vai uztic to kādai no 15. panta 1. punktā minētajām personām. Tas izriet no apstākļa, ka prasības celšanas dienā minētie atkritumi joprojām tiek nelikumīgi noglabāti Biljane Donje poligonā, kur tie atrodas jau ilgu laiku. Horvātijas iestādes nav veikušas iedarbīgus pasākumus, kuru rezultātā atkritumu īpašnieks šo atkritumu apstrādi veiktu vai nu pats, vai ar direktīvas 15. panta 1. punktā minēto personu starpniecību.


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV 2008, L 312, 3. lpp.).