5.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 399/17


Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 19. februārīRobert Hansen iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2017. gada 14. decembra spriedumu lietā T-304/16 bet365 Group/EUIPO

(Lieta C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Robert Hansen (pārstāvis: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2018. gada 6. septembra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieņemamu.