26.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 112/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. janvārī iesniedza Cour du travail de Liège (Beļģija) – V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Lieta C-33/18)

(2018/C 112/29)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour du travail de Liège

Pamatlietas puses

Prasītājs: V

Atbildētāji: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1) 87. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai persona – kura pirms 2010. gada 1. maija bija uzsākusi gan algotu darbu Luksemburgas Lielhercogistē, gan darbību pašnodarbinātas personas statusā Beļģijā – būtu pakļauta piemērojamajiem tiesību aktiem saskaņā ar Regulu Nr. 883/2004, tai ir jāiesniedz skaidrs pieteikums par to pat tad, ja līdz 2010. gada 1. maijam viņa nebija piesaistīta Beļģijas sociālā nodrošinājuma sistēmai un Beļģijas tiesību aktiem pašnodarbinātu personu sociālā nodrošinājuma jomā ir pakļauta tikai ar atpakaļejošu spēku pēc tam, kad beidzās trīs mēnešu termiņš, kas bija sācies 2010. gada 1. maijā?

2)

Vai – gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši – Regulas Nr. 883/2004 87. panta 8. punktā minētais pieteikums, kas iesniegts iepriekš aprakstītajos apstākļos, padara piemērojamus saskaņā ar Regulu Nr. 883/2004 kompetentās valsts tiesību aktus ar atpakaļejošu spēku kopš 2010. gada 1. maija?


(1)  OV 2004, L 166, 1. lpp.