23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/24


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. janvārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias un Incatema, S.L.

(Lieta C-29/18)

(2018/C 142/32)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pamatlietas puses

Prasītāja: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Atbildētāji: FOGASA, José David Sánchez Iglesias un Incatema, S.L.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 1999/70 (1) pielikumā iekļautā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. noteikums ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā saistībā ar to pašu faktisko apstākli (līguma starp darba devēju un trešo uzņēmumu izbeigšana pēdējā minētā gribas dēļ) ir paredzēts, ka tad, ja tiek izbeigts līgums par konkrēta darba veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu, kas ir noslēgts uz attiecīgā līguma darbības laiku, ir jāmaksā mazāka atlīdzība nekā tad, ja tiek izbeigti ar salīdzināmiem darba ņēmējiem uz nenoteiktu laiku noslēgti līgumi kolektīvās atlaišanas dēļ, kuru pamato ar ekonomiskiem uzņēmējdarbības iemesliem, kas izriet no minētā līguma izbeigšanas?

2)

Ja atbilde ir apstiprinoša, vai atšķirīga attieksme pret darba ņēmējiem, ar kuriem noslēgts līgums uz noteiktu laiku, un salīdzināmiem darba ņēmējiem, ar kuriem noslēgts līgums uz nenoteiktu laiku, nosakot atlīdzību saistībā ar līgumu izbeigšanu, kas ir pamatota ar to pašu faktisko apstākli, lai arī piemērojot atšķirīgu juridisko pamatu, ir diskriminācija, kas aizliegta ar Hartas 21. pantu un kas nav saderīga ar Hartas 20. un 21. pantā nostiprinātajiem vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma principiem, kuri ir daļa no Savienības tiesību vispārējiem principiem?


(1)  Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 4. lpp.).