20.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/27


Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 8. februāra rīkojums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — A, B/C

(Lieta C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Tiesvedības valoda — holandiešu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 93, 11.3.2019.