5.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 42/39


Prasība, kas celta 2017. gada 8. decembrī – De Masi un Varoufakis/ECB

(Lieta T-798/17)

(2018/C 042/55)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Fabio De Masi (Hamburga, Vācija) un Yanis Varoufakis (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis: Prof. A. Fischer-Lescano)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt ar 2017. gada 16. oktobra Eiropas Centrālās bankas valdes vēstuli paziņoto lēmumu, ar ko tika noraidīts prasītāju pieteikums piekļūt Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 23. aprīļa dokumentam “Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB”, kā arī

piespriest atbildētājai atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 87. panta 2. punktam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp personu, kas iestātos lietā prasītāju prasījumu atbalstam, tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota kļūdaina Eiropas Centrālās bankas lēmuma (2004. gada 4. marts) par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās Bankas dokumentiem (ECB/2004/3) (1) 4. panta 2. punkta otrā ievilkuma piemērošana

Prasītāji apgalvo, ka ar strīdīgā juridiskā atzinuma publiskošanu netiktu ietekmētas atbildētājas juridiskās konsultācijas un tā publiskošanu pamato sevišķas sabiedrības intereses. Turklāt esot konstatējami trūkumi izvērtējumā un pamatojumā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvota kļūdaina Eiropas Centrālās bankas lēmuma (2004. gada 4. marts) par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās Bankas dokumentiem (ECB/2004/3) 4. panta 3. punkta pirmās daļas piemērošana

Strīdīgā juridiskā atzinuma publiskošana neietekmētu tā iekšējo izmantošanu apspriežu un iepriekšējo konsultāciju ietvaros Eiropas Centrālajā bankā vai viedokļu apmaiņā starp atbildētāju un valstu bankām.


(1)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2004. gada 4. marts) par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem (ECB/2004/3) (OV 2004, L 80, 42. lpp.).