22.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/59


Prasība, kas celta 2017. gada 27. novembrī – Café del Mar u.c./EUIPO – Guiral Broto (“Café del Mar”)

(Lieta T-772/17)

(2018/C 022/79)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spānija), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) un Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (pārstāvji: F. Miazzetto un J. L. Gracia Albero, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Ramón Guiral Broto (Marvelja [Marbella], Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašnieks: otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Café del Mar” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 2 090 520

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2017. gada 4. septembra lēmums lietā R 1540/2015-5

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atzīt par spēkā neesošu Eiropas Savienības grafisku preču zīmi Nr. 2 090 520, kas ietver vārdiskus elementus “Café del Mar”;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā, kā arī piespriest preču zīmes, kuru lūgts atzīt par spēkā neesošu, īpašniekam atlīdzināt izdevumus, kas radušies procesā EUIPO Anulēšanas nodaļā un Apelācijas padomēs.

Izvirzītais pamats:

Regulas 2017/1001 52. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 53. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums