18.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 437/40


Prasība, kas celta 2017. gada 14. oktobrī – Motex/Komisija

(Lieta T-713/17)

(2017/C 437/48)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Estergoma–Kertvāroša, Ungārija) (pārstāvis – L. Szabó, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

galvenokārt – atzīt, ka Komisijas 2011. gada 20. jūlija Lēmumā SA. 29432 – CP 290/2009 – Ungārija – “Atbalsts darba ņēmēju ar invaliditāti nodarbinātībai, kas esot nelikumīgs tiesiskā regulējuma diskriminējošā rakstura dēļ” un Komisijas 2017. gada 25. janvāra Lēmumā SA.45498 (FC/2016) – “OPS Újpest-lift Kft. sūdzība par valsts atbalstu, kas laikā no 2006. līdz 2012. gadam piešķirts uzņēmumiem, kuri nodarbina darba ņēmējus ar invaliditāti” (turpmāk tekstā – “apstrīdētie lēmumi”) valsts atbalsta saderība nav atzīta, pamatojoties uz LESD 107. panta 1. punktu;

pakārtoti – atzīt, ka apstrīdētie lēmumi nav prasītājai juridiski saistoši akti tās celtajā prasībā pret Emberi Erőforrások Minisztériuma (Cilvēkresursu ministrija, Ungārija) par zaudējumu atlīdzību, kura ar numuru 18. G. 40.399/2017 tiek izskatīta Fővárosi Törvényszék (Galvaspilsētas Budapeštas tiesa, Ungārija), un ka šī iemesla dēļ prasītāja netiek skarta tieši un individuāli, jo tā savu prasījumu balsta uz LESD 107. panta 1. punkta pārkāpumu, nevis uz LESD 107. panta 3. punkta pārkāpumu;

gadījumā, ja apstrīdētie lēmumi būtu kvalificējami kā prasītājai juridiski saistoši akti tās celtajā prasībā par zaudējumu atlīdzību, kas pamatota ar LESD 107. panta 1. punkta pārkāpumu, atzīt apstrīdētos lēmumus par spēkā neesošiem, jo ar Ungārijas iestāžu piešķirto atbalstu ir pārkāpts LESD 107. panta 1. punkts.

Pamati un galvenie argumenti

Katra savas prasības prasījuma pamatojumam prasītāja norāda vienu pamatu.

1.

Pirmā prasījuma juridiskais pamatojums

Apstrīdētajos lēmumos valsts atbalsta saderība nav atzīta, pamatojoties uz LESD 107. panta 1. punktu; šī iemesla dēļ šie lēmumi nav juridiski saistoši akti attiecībā uz prasību atlīdzināt zaudējumus, kuru prasītāja pret Emberi Erőforrások Minisztériuma (Cilvēkresursu ministrija, Ungārija) ir cēlusi Fővárosi Törvényszék (Galvaspilsētas Budapeštas tiesa, Ungārija).

2.

Otrā prasījuma juridiskais pamatojums

Apstrīdētajos lēmumos Komisija ir atzinusi valsts atbalsta saderību nevis, pamatojoties uz LESD 107. panta 1. punktu, uz kuru atsaucas prasītāja, bet gan, pamatojoties uz LESD 107. panta 3. punktu. Līdz ar to šiem lēmumiem nav nozīmes saistībā ar prasījuma, kas izvirzīts prasībā par zaudējumu atlīdzību, kura tiek izskatīta Fővárosi Törvényszék (Galvaspilsētas Budapeštas tiesa, Ungārija), juridisko pamatojumu un tie nav prasītājai juridiski saistoši akti.

3.

Trešā prasījuma juridiskais pamatojums

Prasītāja uzskata, ka apstrīdētie lēmumi nav spēkā, jo Ungārijas iestādes ir piešķīrušas nelikumīgu atbalstu, ar kuru tiek pārkāpts LESD 107. panta 1. punkts un par kuru atbilstoši LESD 108. panta 3. punktam bija jāinformē Komisija. Lai pamatotu atbalsta nelikumību, prasītāja atsaucas uz Komisijas paziņojumu par valsts atbalsta jēdzienu, kā minēts [LESD] 107. panta 1. punktā (1), un uz Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot [LESD 107. un 108.] pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (2).


(1)  OV 2016, C 262, 1. lpp.

(2)  OV 2008, L 214, 3. lpp.