25.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 318/12


Prasība, kas celta 2017. gada 30. maijā – The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (“YATEKOMO”)

(Lieta T-336/17)

(2017/C 318/17)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The GB Foods, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spānija) (pārstāvji – M. Buganza González un E. Torner Lasalle, advokātes)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Yatecomeré, SL (Ribadumia, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece): prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “YATEKOMO” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11 703 568

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2017. gada 13. marta lēmums lietā R 1506/2016-5

Prasītājas prasījumi:

uzskatīt par iesniegtu šo prasību par EUIPO Apelācijas padomes pieņemto 2017. gada 13. marta lēmumu (lieta R 1506/2016-5) un apmierināt šīs lietas dalībnieces prasību, atceļot šo EUIPO Apelācijas padomes pieņemto lēmumu un atjaunojot un atzīstot attiecīgās preču zīmes Nr. 11 703 568 “YATEKOMO” spēkā esamību attiecībā uz visiem 29. un 30. klasē ietilpstošajām precēm, saistībā ar kurām tā tikusi sākotnēji pieteikta;

atzīt preču zīmes “YATEKOMO” atpazīstamību;

uzdot atbildētājam nodrošināt, lai Vispārējai tiesai būtu pieejami visi dokumenti, ko iesniedza attiecīgie pārstāvji un kuri ietilpst preču zīmes “YATEKOMO” spēkā neesamības atzīšanas EUIPO procesa lietas materiālos, lai varētu veikt visu attiecīgā procesa ietvaros iesniegto dokumentu analīzi;

saskaņā ar Vispārējās tiesas reglamenta 134. pantu piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Preču zīme “YATEKOMO” neesot pretrunā Regulas Nr. 207/2009 8. pantam. Eiropas [Savienības] vārdiskā preču zīme neesot konfliktā ar agrāko Spānijas jaukto preču zīmi “ya te comeré el vacío que te llena”.

Preču zīmes Nr. 11 703 568 “YATEKOMO” iegūtā atpazīstamība.