24.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 239/59


Prasība, kas celta 2017. gada 30. maijā – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisija

(Lieta T-335/17)

(2017/C 239/71)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonna, Vācija) (pārstāvji – V. Jungkind un P. Cramer, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētājas 2017. gada 21. marta lēmumu (Ares(2017)1515573), ar ko tiek pieprasīts atmaksāt daļu atbalsta projektam Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) piešķirto līdzekļu EUR 643 627,72 apmērā, kā arī ar to pamatoto 2017. gada 7. aprīļa maksājuma pieprasījumu (Nr. 3241705513), ar ko atbildētāja pieprasīja pirmās daļas EUR 321 813,86 apmērā atmaksu, un

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētājas norādītās darbības neesot materiālo tiesību normu pārkāpums

Prasītājas darbības, pret kurām iebilst atbildētāja, piešķirot divu līgumu slēgšanas tiesības par lauksaimniecības preču piegādi, neesot pretrunā atbilstošajām materiālo tiesību normām par konkursa procedūru īstenošanu humāno projektu ietvaros. It īpaši tas esot atbilstoši imperatīvajiem publiskā iepirkuma principiem saskaņā ar 2009. gada ES Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 184. panta 1. punktu un 2008. gada Partnerības pamatnolīguma ES un nevalstisko organizāciju sadarbībai humānās palīdzības jomā IV pielikumā ietvertās kārtības un procedūru (Rules and Procedures) 2. panta 3. punktu.

Turklāt kritizētās darbības neesot pretrunā Partnerības pamatnolīguma III pielikuma vispārējo noteikumu 23. panta 4. punktā ietvertajam dokumentēšanas pienākumam.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka nav citu pamatu summas atgūšanai.

Neesot arī citu pamatu finanšu palīdzības atgūšanai. Prasītājas izraudzītie uzņēmumi pasūtītās preces esot piegādājuši laikus, pilnā apmērā un labā kvalitātē. Prasītāja turklāt palīdzības projektu esot veiksmīgi īstenojusi, ko apstiprina četri neatkarīgi vērtētāji.

Neesot konstatēta arī prasītājas darbinieku sodāma rīcība. Bonnas prokuratūra aizdomu neesamības dēļ izmeklēšanu neesot uzsākusi.

3.

Ar trešo pamatu (pakārtoti) tiek apgalvots, ka ir notikusi rīcības brīvības neizmantošana un pieļauts nesamērīgums

Atbildētāja lēmumu par piešķirtās finanšu palīdzības atgūšanu esot pieņēmusi, balstoties uz maldīgu pieņēmumu, ka tai ir piemērojama saistoša Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) rekomendācija par atgūšanu. Tas esot uzskatams par atbildētājas rīcības brīvības neizmantošanu, kā rezultātā atgūšana ir prettiesiska.

Turklāt visas daļas EUR 643 627,27 apmērā atgūšana esot pretrunā samērīguma principam atbilstoši LESD 5. panta 4. punktam. Tas pārsniedzot budžeta aizsardzībai nepieciešamā robežas un īpaši ņemot vērā palīdzības projekta veiksmīgo īstenošanu tas neesot samērīgs ar izrietošo slogu prasītājai.