24.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 239/50


Prasība, kas celta 2017. gada 15. martā – Keolis CIF u.c./Komisija

(Lieta T-289/17)

(2017/C 239/63)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francija), Keolis Val d’Oise (Bernes-sur-Oise, Francija), Keolis Seine Sénart (Draveil, Francija), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, Francija), Keolis Seine Esonne (Ormoy, Francija), Keolis Vélizy (Versaļa, Francija), Keolis Yvelines (Versaļa) un Keolis Versailles (Versaļa) (pārstāvji – D. Epaud un R. Sermier, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

galvenokārt, daļēji atcelt Eiropas Komisijas 2017. gada 2. februāra lēmumu SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) par Francijas īstenotajām atbalsta shēmām Île-de-France reģiona sabiedriskā transporta uzņēmumiem, ciktāl tā 1. pantā tiek atzīts, ka attiecīgā atbalsta shēma tika īstenota “prettiesiski”, lai gan ir runa par jau pastāvošu atbalsta shēmu;

pakārtoti, daļēji atcelt Eiropas Komisijas 2017. gada 2. februāra lēmumu SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) par Francijas īstenotajām atbalsta shēmām Île-de-France reģiona sabiedriskā transporta uzņēmumiem, ciktāl tā 1. pantā tiek atzīts, ka attiecīgā atbalsta shēma tika īstenota prettiesiski attiecībā uz laikposmu pirms 1998. gada 25. novembra.

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanas izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza divus pamatus.

1.

Pirmais pamats, kas ir izvirzīts prioritāri, attiecas uz to, ka attiecīgā reģionālā atbalsta shēma, neesot prettiesiski īstenota, jo tā neesot pakļauta nosacījumam par iepriekšējas paziņošanas pienākumu. Attiecīgā reģionālā atbalsta shēma būtībā būtu uzskatāma par jau pastāvošu atbalsta shēmu LESD 108. panta 1. punkta un Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulas (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV 2015, L 248, 9. lpp.) (turpmāk tekstā – “Regula Nr. 2015/1589”) 1. panta b) punkta noteikumu un VI nodaļas izpratnē. Saskaņā ar jau pastāvošajām atbalsta shēmām piemērojamiem noteikumiem, to īstenošana neesot uzskatāma par prettiesisku, taču Komisija vajadzības gadījumā var noteikt nepieciešamos pasākumus, lai tās mainītos vai izzustu nākotnē.

2.

Otrais pamats, kas ir izvirzīts pakārtoti, attiecas uz to, ka pat pieņemot to, ka attiecīgā atbalsta shēma nebūtu uzskatāma par pastāvošu atbalsta shēmu, Komisija vairs neesot varējusi izvērst pārbaudi arī pēc 10 gadu termiņa, kas bijis pirms 2008. gada 25. novembra, proti, datuma, kad Komisija bija vērsusies pie Francijas iestādēm ar informācijas pieprasījumu. Regulas Nr. 2015/1589 17. pantā ir paredzēts, ka desmit gadu noilguma termiņš tiek pārtraukts vienīgi ar darbību, kuru pēc Komisijas lūguma veic Komisija vai dalībvalsts. Tādējādi prasītājas uzskata, ka Komisija varot izvērst savu pārbaudi tikai līdz 1998. gada 25. novembrim.