3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/59


Prasība, kas celta 2017. gada 3. februārī – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (“Steirisches Kürbiskernöl”)

(Lieta T-72/17)

(2017/C 104/83)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gabriele Schmid ((Halbenrain, Austrija) (pārstāve – B. Kuchar, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austrija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: preču zīmes “Steirisches Kürbiskernöl” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija Nr. 900 100

Process EUIPO: atcelšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2017. gada 7. decembra lēmums lietā R 1768/2015-4

Prasītājas prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu un atzīt preču zīmi IR Nr. 900 100 par atceltu attiecībā uz Eiropas Savienību saistībā ar visām precēm;

pakārtoti:

atcelt apstrīdēto lēmumu nesniegtu pierādījumu par preču zīmes IR Nr. 900 100 izmantošanu apzīmējošas norādes veidā dēļ un nodot lietu atpakaļ EUIPO;

jebkurā gadījumā piespriest preču zīmes īpašniecei atlīdzināt prasītājas izdevumus procesā EUIPO un tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakspunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 55. panta 1. punkta pārkāpums.