19.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 195/30


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2017. gada 21. aprīļa rīkojums – Post Telecom/EIB

(Lieta T-158/17 R)

(Pagaidu noregulējums - Publiski pakalpojumu līgumi - Iepirkuma procedūra - Pilsētas zonu tīkla komunikācijas pakalpojumu sniegšana EIB grupas ēkām un birojiem Luksemburgā - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Steidzamības neesamība)

(2017/C 195/42)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Post Telecom SA (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji – M. Thewes, C. Saettel un T. Chevrier, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (EIB) (pārstāvji – T. Gilliams, P. Kiiver un C. Solazzo, pārstāvji, kuriem palīdz M. Belmessieri un B. Schutyser, avocats)

Priekšmets

Pieteikums, kas ir pamatots ar LESD 278. un 279. pantu un ar kuru tiek lūgts apturēt EIB 2017. gada 6. janvāra lēmuma, ar ko ir ticis noraidīts prasītājas iesniegtais piedāvājums iepirkuma OP-1305 “Pilsētas zonu tīkla un teritoriālā tīkla komunikācijas pakalpojumi Eiropas Investīciju bankas grupai” 1. daļai, un lēmuma par līguma slēgšanas tiesību attiecībā uz šo daļu piešķiršanu citam pretendentam piemērošanu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

atcelt 2017. gada 15. marta rīkojumu lietā T-158/17 R;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.