3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 436/46


Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – Next design+produktion/EUIPO – Nanu–Nana Joachim Hoepp (“nuuna”)

(Lieta T-533/17) (1)

((Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “nuuna” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “NANU” un “NANU – NANA” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas vērtējums - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) - Preču papildināmība - Eiropas Savienības preču zīmes autonomijas un neatkarības principi - Tiesiskuma un labas pārvaldības principi - Tiesiskā drošība))

(2018/C 436/64)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Next design+produktion GmbH (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvis: M. Hirsch, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: S. Hanne un D. Walicka)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Nanu–Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brēmene, Vācija) (pārstāvis: T. Boddien, advokāts)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2017. gada 24. maija lēmumu lietā R 1448/2016-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Nanu-Nana Joachim Hoepp un Next design+produktion.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Next design+produktion GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 330, 2.10.2017.