18.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/29


Vispārējās tiesas 2019. gada 6. februāra spriedums – TN/ENISA

(Lieta T-461/17) (1)

((Civildienests - Pagaidu darbinieki - Pieņemšana darbā - Paziņojums par vakanci - Nodaļas vadītāja amats - Iekļaušana rezerves sarakstā - Darba piedāvājuma pieņemšana - Darba piedāvājuma atsaukšana - Pieņemšanas darbā nosacījumi - Rakstura īpašības - Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. pants - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Personas datu apstrāde - Tiesības tikt uzklausītam - Atbildība))

(2019/C 103/37)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: TN (pārstāvji: L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (pārstāvji: A. Ryan, kam palīdz D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 270. pantu un ar ko tiek lūgts, pirmkārt, atcelt 2016. gada 25. novembra lēmumu, ar kuru ENISA ir atsaukusi prasītājam piedāvāto darba piedāvājumu uz nodaļas “Administratīvie pakalpojumi” vadītāja amatu, kā arī atcelt 2017. gada 20. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīta viņa sūdzība, un, otrkārt, piespriest ENISA atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas prasītājam esot nodarīti it īpaši saistībā ar šī piedāvājuma prettiesisko atsaukšanu.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

TN atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 347, 16.10.2017.