29.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. novembrī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije – E.G./Slovēnijas Republika

(Lieta C-662/17)

(2018/C 032/22)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: E.G.

Atbildētāja apelācijas instancē: Slovēnijas Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai pieteikuma iesniedzēja interese (tiesības) saskaņā ar Procedūru II direktīvas (1) 46. panta [2. punkta] otro daļu ir jāinterpretē tādējādi, ka alternatīvās aizsardzības statuss nesniedz tādas pašas tiesības un priekšrocības kā bēgļa statuss, ja saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu ārzemniekiem, kuriem ir piešķirta starptautiskā aizsardzība, ir tādas pašas tiesības un priekšrocības, bet atšķiras veids, kādā tiek noteikts starptautiskās aizsardzības ilgums vai izbeigšanās, jo statuss bēglim tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku, bet izbeidzas, kad pārstāj pastāvēt apstākļi, uz kuru pamata šis statuss tika piešķirts, savukārt alternatīvā aizsardzība tiek piešķirta uz noteiktu laiku un tiek pagarināta, ja tam ir iemesls?

2)

Vai pieteikuma iesniedzēja interese saskaņā ar Procedūru II direktīvas 46. panta [2. punkta] otro daļu ir jāinterpretē tādējādi, ka alternatīvās aizsardzības statuss nesniedz tādas pašas tiesības un priekšrocības, kādas ir bēgļa statusam, ja saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu ārzemniekiem, kuriem ir piešķirta starptautiskā aizsardzība, ir tādas pašas tiesības un priekšrocības, taču atšķiras papildtiesības, kas pamatojas uz minētajām tiesībām un priekšrocībām?

3)

Vai, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja individuālo situāciju, ir nepieciešams vērtēt, vai, ievērojot noteiktos apstākļus, kas viņu skar, bēgļa statusa piešķiršana sniegtu viņam vairāk tiesību nekā tiesības, ko sniedz alternatīvās aizsardzības piešķiršana, vai arī, lai pastāvētu Procedūru II direktīvas 46. panta [2. punkta] otrajā daļā noteiktā interese (tiesības), pietiek ar tiesisko reglamentējumu, kas nosaka diferenciāciju starp papildtiesībām, kuru pamatā ir abu starptautiskās aizsardzības veidu tiesības un priekšrocības?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).