29.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. novembrī iesniedza Gerechtshof Den Haag (Nīderlande) – Strafzaak/Tronex BV

(Lieta C-624/17)

(2018/C 032/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Gerechtshof Den Haag

Pamatlietas puses

Tronex BV

Prejudiciālie jautājumi

1)

a.

Vai mazumtirgotājs, kurš patērētāja atgrieztu priekšmetu vai priekšmetu, kas kļuvis lieks tā sortimentā, saskaņā ar mazumtirgotāja un tā piegādātāja noslēgtu vienošanos atgriež šim piegādātājam (tātad importētājam, vairumtirgotājam, izplatītājam, ražotājam vai citai personai, no kuras tas ir iegādājies šo priekšmetu), ir uzskatāms par īpašnieku, kurš atbrīvojas no priekšmeta pamatdirektīvas (1) 3. panta 1. punkta izpratnē?

b.

Vai, atbildot uz 1.a jautājumu, ir būtiski, vai šajā gadījumā runa ir par priekšmetu, kuram ir viegli novēršams trūkums vai bojājums?

c.

Vai, atbildot uz 1.a jautājumu, ir būtiski, vai šajā gadījumā runa ir par priekšmetu, kuram ir tik apjomīgs vai nopietns trūkums vai bojājums, ka tā dēļ priekšmets vairs nav izmantojams tā sākotnējam lietošanas mērķim?

2)

a.

Vai mazumtirgotājs vai piegādātājs, kurš priekšmetu, ko atgriezis patērētājs vai kas kļuvis lieks tā sortimentā, pārdod tālāk (atlikumu partiju) uzpircējam, ir uzskatāms par īpašnieku, kurš atbrīvojas no priekšmeta pamatdirektīvas 3. panta 1. punkta izpratnē?

b.

Vai, atbildot uz 2.a jautājumu, ir būtiski, cik augsta ir cena, kas uzpircējam ir jāmaksā mazumtirgotājam vai piegādātājam?

c.

Vai, atbildot uz 2.a jautājumu, ir būtiski, vai šajā gadījumā runa ir par priekšmetu, kuram ir viegli novēršams trūkums vai bojājums?

d.

Vai, atbildot uz 2.a jautājumu, ir būtiski, vai šajā gadījumā runa ir par priekšmetu, kuram ir tik apjomīgs vai nopietns trūkums vai bojājums, ka tā dēļ priekšmets vairs nav izmantojams tā sākotnējam lietošanas mērķim?

3)

a.

Vai uzpircējs, kurš lielu partiju ar precēm, ko tas uzpircis no mazumtirgotājiem vai piegādātājiem, ko atgriezuši patērētāji un/vai kas kļuvušas liekas, pārdod tālāk (ārvalsts) trešai personai, ir uzskatāms par īpašnieku, kurš atbrīvojas no preču partijas pamatdirektīvas 3. panta 1. punkta izpratnē?

b.

Vai, atbildot uz 3.a jautājumu, ir būtiski, cik augsta ir cena, kas trešai personai ir jāmaksā uzpircējam?

c.

Vai, atbildot uz 3.a jautājumu, ir būtiski, vai preču partijā ietilpst arī dažas preces, kurām ir viegli novēršams trūkums vai bojājums?

d.

Vai, atbildot uz 3.a jautājumu, ir būtiski, vai preču partijā ietilpst arī dažas preces, kurām ir tik apjomīgs vai nopietns trūkums vai bojājums, ka tā dēļ attiecīgais priekšmets vairs nav izmantojams tā sākotnējam lietošanas mērķim?

e.

Vai, atbildot uz 3.c vai 3.d jautājumu, ir būtiski, kāds ir bojāto preču procentuālais īpatsvars visā trešai personai tālāk pārdoto preču partijā? Ja atbilde ir apstiprinoša, kāds procentuālais īpatsvars ir slieksnis?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV 2008, L 312, 3. lpp.).