13.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 382/30


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 4. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Funke Medien NRW GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-469/17)

(2017/C 382/36)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Atbildētāja un Revision [kasācijas] sūdzības iesniedzēja: Funke Medien NRW GmbH

Prasītāja un atbildētāja Revision sūdzības tiesvedībā: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai atbilstoši Savienības tiesību normām par autoru ekskluzīvajām tiesībām uz savu darbu reproducēšanu (Direktīvas 2001/29/EK (1) 2. panta a) punkts) un izziņošanu, ieskaitot publiskošanu (Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 1. punkts), kā arī izņēmumiem no šīm tiesībām vai to ierobežojumiem (Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. un 3. punkts) ir pieļaujama transponēšanas brīvība valsts tiesībās?

2)

Ciktāl, nosakot Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. un 3. pantā paredzēto izņēmumu no autoru ekskluzīvajām tiesībām uz savu darbu reproducēšanu (Direktīvas 2001/29/EK 2. panta a) punkts) un izziņošanu, ieskaitot publiskošanu (Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 1. punkts), vai minēto tiesību ierobežojumu piemērojamību, ir jāņem vērā ES Pamattiesību hartā paredzētās pamattiesības?

3)

Vai ar pamattiesībām, kas ir saistītas ar informācijas brīvību (ES Pamattiesību hartas 11. panta 1. punkta otrais teikums) vai preses brīvību (ES Pamattiesību hartas 11. panta 2. punkts), var attaisnot tādus izņēmumus no autoru ekskluzīvajām tiesībām uz savu darbu reproducēšanu (Direktīvas 2001/29/EK 2. panta a) punkts) un izziņošanu, ieskaitot publiskošanu (Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 1. punkts), vai tādus minēto tiesību ierobežojumus, kas nav Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. un 3. punktā paredzētie izņēmumi vai ierobežojumi?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 167, 10. lpp.