18.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 309/27


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. jūnijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Finanzamt B/A-Brauerei

(Lieta C-374/17)

(2017/C 309/35)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Finanzamt B

Atbildētāja: A-Brauerei

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 107. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ir konstatējams saskaņā ar šo tiesību normu aizliegts atbalsts, ja atbilstoši dalībvalsts tiesiskajam regulējumam zemes pirkuma nodoklis netiek uzlikts ar nodokli apliekamam pirkumam, pamatojoties uz reorganizāciju (apvienošana), ja pārveidošanas procesā piedalās konkrēti tiesību subjekti (dominējošais uzņēmums un atkarīgā sabiedrība) un dominējošā uzņēmuma dalība atkarīgās sabiedrības kapitālā 100 % apmērā ir pastāvējusi piecus gadus pirms juridiskās darbības un piecus gadus pēc tās?