24.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 239/24


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 13. aprīlī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

(Lieta C-191/17)

(2017/C 239/29)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

Atbildētāja: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (1) 4. panta 14. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka arī tiešsaistes krājkonts, saistībā ar kuru attiecīgais klients (ar iespēju ikdienā izņemt līdzekļus un bez bankas īpašas līdzdalības) ar telefonbankas starpniecību var veikt iemaksas un izņemt līdzekļus no references [norēķinu] konta (Referenzkonto, norēķinu konts Austrijā), kas atvērts uz viņa vārda, ir iekļaujams “maksājumu konta” definīcijā (4. panta 14. punkts) un tādēļ ietilpst direktīvas piemērošanas jomā?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 1. lpp.).