19.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 195/15


Prasība, kas celta 2017. gada 7. aprīlī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-181/17)

(2017/C 195/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Hottiaux un J. Rius)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu atzīt, ka, nosakot minimālo transportlīdzekļu skaitu sabiedriskā transporta atļaujas saņemšanai Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1071/2009 par piekļuvi autopārvadātāja profesijai 3. un 5. panta b) punktā;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Komisijas celtās prasības pret Spānijas Karalisti priekšmets ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.) (1), piemērošana.

Komisija uzskata, ka, izvirzot nosacījumu sabiedriskā transporta atļaujas saņemšanai to, ka uzņēmumiem ir jābūt vismaz trīs transportlīdzekļiem, Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus saskaņā ar augstākminētās Regulas 3. panta 1. un 2. punktu un 5. panta b) apakšpunktu.


(1)  OV 2009., L 300, 51. lpp.