3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/36


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 9. novembra rīkojumu lietā T-602/15 Liam Jenkinson/Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eulex Kosovo2017. gada 25. janvārī iesniedza Liam Jenkinson

(Lieta C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Liam Jenkinson (pārstāvji – N. de Montigny, J.-N. Louis, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eulex Kosovo

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2016. gada 9. novembra rīkojumu lietā T-602/15 daļā, kurā noraidīta prasītāja prasība un viņam piespriests atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

izskatīt prasību;

piespriest atbildētājiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs apstrīd to, ka Vispārējā tiesa ir atzinusi, ka tās kompetencē ir lemt vienīgi par pēdējo līgumu uz noteiktu laiku, kuru parakstījis prasītājs.

Tāpat viņš apstrīd, ka – pat pieņemot, ka Vispārējās tiesas motivācija šajā ziņā ir pareiza –, quod non, ka Vispārējā tiesa nav lēmusi par vairākiem viņa prasījumiem, kas balstīti uz apstrīdēto līgumattiecību izbeigšanos un tātad, par pēdējo līgumu uz noteiktu laiku. Proti, apstrīdētā rīkojuma prettiesiskums izriet no motivācijas lakonisma, kas šajā jautājumā ir tik kodolīga, ka neļauj saprast, kā Vispārējā tiesa, pēc būtības nevērtējot lietas materiālus, ir varējusi secināt par tās kompetences neesamību, izņemot attiecībā uz strīdu saistībā ar pēdējo līgumu uz noteiktu laiku, balstoties vienīgi uz šķīrējklauzulas esamību, lai gan prasītājs ir apstrīdējis šādas klauzulas spēkā esamību un tiesiskumu.

Prasītājs apstrīd arī to, ka nav ņemti vērā visi viņa argumenti par to, ka iestādes pieļāvušas kļūdu attiecībā uz tādu atbilstošu tiesību normu neesamību, kuras gan prasītājam, gan visiem Savienības izveidoto tiesību misiju darbiniekiem piešķir garantijas attiecībā uz viņu sociālo pamattiesību ievērošanu, tostarp garantijas saistībā ar tiesībām uz efektīvu piekļuvi tiesai un tiesībām uz taisnīgu tiesas procesu.

Līdz ar to prasītājs, pamatojot savu apelācijas sūdzību, atsaucas uz šādiem Vispārējās tiesas pieļautiem pārkāpumiem:

pārkāptas Eiropas Savienības tiesības, balstoties uz kurām tiek noteikts, kādi tiesību akti piemērojami līgumattiecību jomā;

pārkāptas Beļģijas darba tiesību normas;

pārkāpti obligātie noteikumi attiecībā uz darbu uz noteiktu laiku, kas piemērojami Kopienas nodarbinātības jomā;

pārkāptas Pamattiesību hartā nodrošinātās pamattiesības;

pārkāpts pienākums norādīt pamatojumu;

pārkāpts pienākums lemt, nepārsniedzot prasības robežas.