3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/35


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. janvārī iesniedza Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuva) – Bankrotējusī AB “flyLAL-Lithuanian Airlines”/Starptautiskā lidosta “Rīga” VAS un “Air Baltic Corporation AS”

(Lieta C-27/17)

(2017/C 104/50)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos apeliacinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bankrotējusī AB“flyLAL-Lithuanian Airlines”

Atbildētājas: Starptautiskā lidosta “Rīga” VAS, “Air Baltic Corporation AS”

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai saskaņā ar apstākļiem, kādi radušies izskatāmajā lietā, Briseles I regulas (1) 5. panta 3. punktā minētais jēdziens “vieta [..], kur iestājies [..] notikums, kas rada kaitējumu” ir jāsaprot kā atbildētāju prettiesiskās vienošanās, ar ko ir pārkāpts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 82. panta c) punkts (LESD 102. panta c) punkts), noslēgšanas vieta, vai arī kā vieta, kurā veiktas darbības, ar ko no šīs vienošanās gūtais finansiālais labums ir izmantots, piemērojot klaji zemu cenu (veicot šķērssubsidēšanu), konkurējot ar prasītāju tajos pašos attiecīgajos tirgos?

2)

Vai šajā lietā prasītājai nodarītais kaitējums (negūtā peļņa), kas radies norādīto atbildētāju prettiesisko darbību dēļ, var tikt uzskatīts par kaitējumu Briseles I regulas 5. panta 3. punkta izpratnē?

3)

Vai “Air Baltic Corporation” filiāles Lietuvas Republikā darbība atbilstoši izskatāmās lietas apstākļiem ir uzskatāma par filiāles darbību, kā tā tiek saprasta Briseles I regulas 5. panta 5. punktā?


(1)  Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001, L 12, 1. lpp.).