3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/33


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. janvārī iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Lieta C-12/17)

(2017/C 104/48)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāja: Maria Dicu

Atbildētājas: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2003/88/EK (1) 7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz piemērot valsts tiesību normu, atbilstoši kurai, nosakot darba ņēmēja ikgadējā atvaļinājuma ilgumu, bērna kopšanas atvaļinājuma laikposms līdz bērna divu gadu vecumam netiek uzskatīts par pabeigtu nodarbinātības laikposmu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 19. lpp.).