12.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 270/4


Tiesas (virs palāta) 2019. gada 18. jūnija spriedums — Austrijas Republika/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-591/17) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - LESD 18., 34., 56. un 92. pants - Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēta infrastruktūras izmantošanas nodeva pasažieru mehāniskajiem transportlīdzekļiem - Situācija, kurā šajā dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekļu īpašnieki ir atbrīvoti no mehānisko transportlīdzekļu nodokļa apmērā, kas atbilst šai nodevai)

(2019/C 270/04)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Austrijas Republika (pārstāvji: G. Hesse, J. Schmoll un C. Drexel)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji: T. Henze un S. Eisenberg, pārstāvji, kam palīdz C. Hillgruber, Rechtsanwalt)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji: J. Langer, J.M. Hoogveld un M. Bulterman)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Dānijas Karaliste (pārstāvji: Nymann-Lindegren un M. Wolff)

Rezolutīvā daļa

1)

Ieviešot infrastruktūras izmantošanas nodevu saistībā ar pasažieru mehāniskajiem transportlīdzekļiem un vienlaikus paredzot transportlīdzekļu, kas reģistrēti Vācijā, īpašniekiem atbrīvojumu no mehānisko transportlīdzekļu nodokļa, kas piešķirts vismaz samaksātās nodevas apmēram līdzvērtīgā apmērā, Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi savus pienākumus, kas tai izriet no LESD 18., 34., 56. un 92. panta.

2)

Prasību pārējā daļā noraidīt.

3)

Vācijas Federatīvā Republika atlīdzina trīs ceturtdaļas no Austrijas Republikas tiesāšanās izdevumiem un sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

4)

Austrijas Republika sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem pati.

5)

Nīderlandes Karaliste un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 402, 27.11.2017.