23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/13


Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 1. marta spriedums (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(Lieta C-76/17) (1)

((Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Maksājums ar muitas nodoklim līdzvērtīgu iedarbību - LESD 30. pants - Iekšējie nodokļi - LESD 110. pants - Nodeva, ko piemēro eksportētiem naftas produktiem - Nodevas nenodošana patērētājam - Nodokļu maksātāja maksāta nodeva - Nodokļu maksātāja samaksāto summu atmaksāšana))

(2018/C 142/18)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītājas: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Atbildētājas: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Rezolutīvā daļa

Savienības tiesības, it īpaši LESD 30. pants, ir jāinterpretē tādējādi, ka nodokļu maksātājam, kas faktiski ir samaksājis šim pantam pretrunā esošu maksājumu ar līdzvērtīgu iedarbību, ir jābūt iespējai saņemt šajā saistībā samaksāto summu atmaksa pat situācijā, ja nodevas maksāšanas mehānisms valsts tiesību aktos ir paredzēts tādējādi, ka šī nodeva tiek nodota patērētājam.


(1)  OV C 151, 15.5.2017.