23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/46


Prasība, kas celta 2016. gada 16. septembrī – LG Electronics/EUIPO (“Dual Edge”)

(Lieta T-804/16)

(2017/C 022/63)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: LG Electronics, Inc. (Seula, Korejas Republika) (pārstāvis – M. Graf, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Dual Edge” – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 463 178

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 2. septembra lēmums lietā R 832/2016-2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums.