9.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 6/55


Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – Hanso Holding/EUIPO (“REAL”)

(Lieta T-798/16)

(2017/C 006/69)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hanso Holding AS (Tomasjord, Norvēģija) (pārstāvis – M. Wirtz, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “REAL” – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 020 093

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 2. septembra lēmums lietā R 2405/2015–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta un 7. panta 3. punkta pārkāpums.