9.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 6/54


Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – CEDC International/EUIPO – Underberg (Zaļgani brūna zāles stiebra pudelē attēlojums)

(Lieta T-796/16)

(2017/C 006/68)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polija) (pārstāvis – M. Siciarek, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Underberg AG (Dietlikon, Šveice)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme (Zaļgani brūna zāles stiebra pudelē attēlojums) – reģistrācijas pieteikums Nr. 33 266

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 29. augusta lēmums lietā R 1248/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un otrajai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas prasītājai ir radušies tiesvedībā Vispārējā tiesā un procesā Apelācijas padomē.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta, 42. panta 2. un 3. punkta, 75. panta un 76. panta 1. punkta pārkāpums.