9.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 6/39


Prasība, kas celta 2016. gada 25. oktobrī – La Quadrature du Net u.c./Komisija

(Lieta T-738/16)

(2017/C 006/49)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: La Quadrature du Net (Parīze, Francija), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (pārstāvis – H. Roy, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt, ka Komisijas 2016. gada 12. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1250 ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 47. pantam;

atcelt šo lēmumu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) pārkāpums sakarā ar ASV tiesiskajā regulējumā atļautās datu vākšanas vispārinātību. Komisijas 2016. gada 12. jūlija Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/1250 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs, (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”) esot izdarīts šāds pārkāpums, jo nav atzīts, ka ASV tiesiskais regulējums aizskar konkrēti Hartas 7. pantā garantēto pamattiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību būtību.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots Hartas pārkāpums, ciktāl apstrīdētajā lēmumā esot nepamatoti konstatēts, ka ES un ASV privātuma vairogs nodrošina tādu pamattiesību aizsardzību, kas būtībā ir līdzvērtīga Savienībā garantētajai aizsardzībai, lai gan ASV tiesiskajā regulējumā atļautie izmantošanas veidi neaprobežojas ar stingras nepieciešamības gadījumiem.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots Hartas pārkāpums, ciktāl apstrīdētajā lēmumā neesot ņemts vērā, ka ASV tiesiskajā regulējumā nav paredzētas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un, neraugoties uz šādu trūkumu, tomēr ir secināts, ka iepriekš minētā aizsardzība ir līdzvērtīga.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots Hartas pārkāpums, jo apstrīdētajā lēmumā esot acīmredzami kļūdaini uzskatīts, ka ES un ASV privātuma vairogs nodrošināšot aizsardzību, kas ir līdzvērtīga Savienībā garantētajai aizsardzībai, lai gan ASV tiesiskajā regulējumā nav paredzēta neatkarīga kontrole.