28.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 441/31


Prasība, kas celta 2016. gada 7. oktobrī – Pebagua/Komisija

(Lieta T-715/16)

(2016/C 441/36)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spānija) (pārstāvis – A. J. Uceda Sosa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto īstenošanas regulu;

pakārtoti – atcelt sugas Procambarus clarkii iekļaušanu ar minēto regulu pieņemtajā sarakstā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir par Komisijas 2016. gada 13. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai (OV 2016, L 189, 4. lpp.).

Prasības pamatošanai prasītāja apgalvo, ka attiecībā uz sugu Procambarus clarkii neesot nedz izpildīti Regulas Nr. 1143/2014 4. pantā paredzētie kritēriji, nedz veikts riska novērtējums atbilstoši minētās regulas 5. panta 1. punktā noteiktajam.