7.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 410/27


Prasība, kas celta 2016. gada 21. septembrī – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (“C=commodore”)

(Lieta T-672/16)

(2016/C 410/38)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: C=Holdings BV (Oldenzaal, Nīderlande) (pārstāvji – P. Maeyaert, K. Neefs, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Trademarkers NV (Antverpene, Beļģija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “C=commodore”, starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību, Nr. 907 082

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 13. jūlija lēmums lietā R 2585/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to ir noraidīta prasītāja apelācijas sūdzība, un nodot lietu atpakaļ EUIPO Apelācijas padomei;

piespriest EUIPO atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 75. panta pārkāpums.