31.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 402/49


Prasība, kas celta 2016. gada 26. augustā – Epsilon International/Komisija

(Lieta T-477/16)

(2016/C 402/58)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Epsilon International SA (Marousi, Grieķija) (pārstāvji – D. Bogaert un A. Guillerme, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

1.

Pamatojoties uz LESD 272. pantu:

konstatēt, ka summas, ko Eiropas Komisija pārskaitīja Epsilon saskaņā ar dotācijas nolīgumiem BRISEIDE, i-SCOPE un SMART-ISLANDS, ir uzskatāmas par attaisnotām izmaksām, un ka Epsilon nav pieļāvusi sistemātiskas kļūdas šo nolīgumu izpildē;

atzīt, ka Komisijas prasība atmaksāt summas, kas pārskaitītas saskaņā ar nolīgumu BRISEIDE, nav pamatota un ka šīs summas Eiropas Komisijai nav jāatmaksā;

konstatēt, ka Eiropas Komisijas lēmumi par maksājumu apturēšanu saistībā ar dotācijas nolīgumiem i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity un c-SPACE nav pamatoti;

piespriest Komisijai atmaksāt summas, kuras pārskaitīja Epsilon, lai veiktu papildu finanšu auditus ar mērķi iebilst Komisijas pilnvaroto auditoru kļūdainajiem secinājumiem, un kompensēt Epsilon nodarīto morālo kaitējumu, kas uz ex aequo et bono pamata provizoriski ir novērtēts 10 000 EUR apmērā.

2.

Pamatojoties uz LESD 263. pantu, atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 17. jūnija lēmumu (ats. Nr. Ares (2016) 2835215) par Epsilon iekļaušanu Ātrās reaģēšanas un izslēgšanas sistēmas (EDES) datu bāzē.

Pamati un galvenie argumenti

Uz LESD 272. pantu balstītās prasības atbalstam Epsilon uzskata, ka secinājumi, kurus izdarīja auditori un apstiprināja Eiropas Komisija, un kuri attiecas uz deklarētajiem personāla izdevumiem, lai izpildītu projektus BRISEIDE, SMART-ISLANDS un i-SCOPE, ir kļūdaini. Precīzāk, Epsilon apgalvo, ka neesot izdarīts nekāds pārkāpums attiecībā uz laika uzskaites sistēmu, produktīvo stundu un stundas likmes aprēķinu, rēķina neesamību par īpašnieka darbu un faktu, ka ar iekšējiem konsultantiem noslēgtie līgumi nebija reģistrēti nodokļu administrācijā. Katrā ziņā jebkādas nenozīmīgas kļūdas šo līgumu izpildē nevar uzskatīt par sistemātisku kļūdu.

Turklāt Epsilon apstrīd Komisijas lēmumus, ar kuriem ir apturēti maksājumi projektu i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity un c-SPACE izpildei, kurus finansē Savienība, un uzskata, ka tie nav juridiski pamatoti.

Visbeidzot Epsilon prasa finansiālu kompensāciju par materiālo un morālo kaitējumu, kāds tai esot nodarīts Komisijas lēmumu dēļ.

Uz LESD 263. pantu balstītās prasības atbalstam Epsilon lūdz Tiesu atcelt Komisijas lēmumu iekļaut Epsilon Ātrās reaģēšanas un izslēgšanas sistēmas (EDES) datu bāzē sakarā ar minēto projektu izpildē pieļauto kļūdu iespējami sistemātisko raksturu. Prasītāja uzskata, ka šis lēmums ir pretrunā samērīguma principam un tiesībām uz aizstāvību.