23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

(Lieta C-523/16)

(2017/C 022/07)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāja: MA.T.I. SUD SpA

Atbildētāja: Società Centostazioni SpA

Prejudiciālie jautājumi

1)

Lai gan dalībvalstīm ir tiesības noteikt maksu par sākotnēju palīdzību neatbilstību novēršanas nolūkā, vai Kopienu tiesībām ir pretrunā 2006. gada Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 – redakcijā, kas bija spēkā aplūkojamā paziņojuma dienā [..] – 38. panta 2.a punkts, ja tajā ir paredzēts maksāt “naudas sodu” līgumslēdzējas iestādes noteiktā apmērā (“ne mazāk par 0,1 % un ne vairāk par 1 % no iepirkuma vērtības, un katrā ziņā ne vairāk par EUR 50 000, kuru samaksu garantē pagaidu galvojums”), jo naudas soda summa ir pārmērīgi augsta un pašam naudas sodam ir iepriekš noteikts raksturs, bez gradācijas atkarībā no konkrētās noregulējamās situācijas, proti, novēršamās neatbilstības nopietnības?

2)

Vai, gluži pretēji, pats 2006. gada Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 38. panta 2.a punkts (arī redakcijā, kas bija spēkā iepriekš norādītajā datumā) ir pretrunā Kopienu tiesībām, jo pašu sākotnējās palīdzības maksu var uzskatīt par tādu, kas ir pretrunā tirgus maksimālas atvērtības konkurencei principam, kam atbilst iepriekš minētais mehānisms, kā rezultātā darbība, kas šajā ziņā jāveic līgumslēdzējai iestādei, faktiski nozīmē tai ar likumu noteiktu pienākumu izpildi, lai sabiedrības interesēs sasniegtu iepriekš norādīto izvirzīto mērķi?