23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – AZ/Minister Finansów

(Lieta C-499/16)

(2017/C 022/03)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: AZ

Atbildētājs: Minister Finansów

Prejudiciālais jautājums

Vai tas, ka konditorejas izstrādājumiem un kūkām piemērojamā nodokļa likme ir atkarīga tikai no “minimālā derīguma termiņa” vai ““izlietot līdz” datuma” kritērija – kā tas ir atbilstoši 2004. gada 11. marta likuma par nodokli par precēm un pakalpojumiem (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, Nr. 177, 1054. pozīcija ar grozījumiem) 41. panta 2. punktam kopsakarā ar 3. pielikuma 32. pozīciju, ir pretrunā PVN neitralitātes principam un aizliegumam atšķirīgi izvērtēt preces Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.) 98. panta 1. un 2. punkta izpratnē? (1)


(1)  OV L 347, 1. lpp.