23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) – krimināllieta pret Juraj Sokáč

(Lieta C-497/16)

(2017/C 022/02)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší soud České republiky

Lietas dalībnieks pamatlietā

Juraj Sokáč

Prejudiciālais jautājums

Vai zāles, kā tās definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK (1), kuras satur “klasificētas vielas” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 273/2004 (2) izpratnē, pamatojoties uz šīs regulas 2. panta a) punktu, ir jāuzskata par izslēgtām no minētās regulas piemērošanas jomas saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-627/13 un C-2/14, pat arī pēc tam, kad minētā tiesību norma tika grozīta ar Regulu Nr. 1258/2013 (3), un, ņemot vērā to, ka Regulas Nr. 111/2005 (4), kas grozīta ar Regulu Nr. 1259/2013 (5), 2. panta a) punktā ir paredzēts, ka zālēm, kas satur efedrīnu un pseidoefedrīnu, ir piemērojams Regulā Nr. 111/2005 paredzētais režīms?


(1)  OV 2001, L 311, 67. lpp.

(2)  OV 2004, L 47, 1. lpp.

(3)  OV 2013, L 330, 21. lpp.

(4)  OV 2005, L 22, 1. lpp.

(5)  OV 2013, L 330, 30. lpp.