16.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 296/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 6. jūnijā iesniedza tribunal de grande instance de Lille (Francija) – krimināllieta pret Uber France SAS

(Lieta C-320/16)

(2016/C 296/29)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de grande instance de Lille

Lietas dalībniece pamatlietā

Uber France SAS

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Code des transports L 3124–13. pantu, kas ir pieņemts ar 2014. gada 1. oktobra Likumu Nr. 2014–1104 attiecībā uz taksometriem un pārvadājumu transportlīdzekļiem ar vadītāju, tiek paredzēts jauns tehnisks noteikums, kas nav netiešs, un attiecas uz vienu vai vairākiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem 1998. gada 22. jūnija Direktīvas 98/34/EK (1) izpratnē, kurā kā obligāts tika uzlikts iepriekšējas paziņošanas pienākums par šo tiesību normu Eiropas Komisijai, piemērojot šīs direktīvas 8. pantu; vai tas izriet no 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK (2) par pakalpojumiem, ar kuras 2. panta 2. punkta d) apakšpunktu ir izslēgti pārvadājumi?

Apstiprinošas atbildes gadījumā uz jautājuma pirmo daļu, vai direktīvas 8. pantā paredzētā paziņošanas pienākuma neievērošanas sekas ir tādas, ka Code des transports L 3124–13. pants nav piemērojams tiesību subjektiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (OV L 204, 37. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 36. lpp.).