25.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 270/16


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 19. novembra spriedumu lietā T-526/14 Matratzen Concord GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2016. gada 21. janvārī iesniedza Matratzen Concord GmbH

(Lieta C-35/16 P)

(2016/C 270/25)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Matratzen Concord GmbH (pārstāvis – I. Selting, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Mariano Barranco Rodriguez, Pablo Barranco Schnitzler

Eiropas Savienības Tiesa (sestā palāta) ar 2016. gada 28. aprīļa rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.