Lieta C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

pret

Aldi Süd Dienstleistungs‑GmbH & Co.OHG

(Bundesgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija – Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) – Regula (EK) Nr. 1234/2007 – 118.m panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un b) un c) apakšpunkts – Regula (ES) Nr. 1308/2013 – 103. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un b) un c) apakšpunkts – Piemērošanas joma – ACVN reputācijas izmantošana – ACVN ļaunprātīga izmantošana, atdarināšana vai aplinku norādījums uz to – Nepareiza vai maldinoša norāde – ACVN “Champagne” izmantošana pārtikas produkta nosaukumā – Nosaukums “Champagner Sorbet” – Pārtikas produkts, kura sastāvā ir šampanietis – Sastāvdaļa, kas pārtikas produktam piešķir būtisku īpašību

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 20. decembra spriedums

 1. Lauksaimniecība–Tirgu kopīgā organizācija–Vīns–Vīnu apraksts un noformējums–Aizsargātie cilmes vietas nosaukumi un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes–Aizsardzība–Piemērošanas joma–Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma izmantošana pārtikas produkta, kas satur sastāvdaļu, kas atbilst šī nosaukuma specifikācijām, nosaukumā–Iekļaušana

  (Padomes Regulas Nr. 1234/2007, kurā veikti grozījumi ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)

 2. Lauksaimniecība–Tirgu kopīgā organizācija–Vīns–Vīnu apraksts un noformējums–Aizsargātie cilmes vietas nosaukumi un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes–Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reputācijas izmantošana–Jēdziens–Aizsargātā cilmes vietas nosaukuma izmantošana, lai nepamatoti gūtu labumu no tā

  (Padomes Regulas Nr. 1234/2007, kurā veikti grozījumi ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)

 3. Lauksaimniecība–Tirgu kopīgā organizācija–Vīns–Vīnu apraksts un noformējums–Aizsargātie cilmes vietas nosaukumi un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes–Aizsardzība–Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reputācijas izmantošana–Jēdziens–Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma izmantošana pārtikas produkta, kas satur sastāvdaļu, kas atbilst šī nosaukuma specifikācijām, nosaukumā–Iekļaušana–Nosacījumi–Garšas kā pārtikas produkta būtiskas īpašības, ko rada galvenokārt šīs sastāvdaļas klātesamība, neesamība šā pārtikas produkta sastāvā

  (Padomes Regulas Nr. 1234/2007, kurā veikti grozījumi ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)

 4. Lauksaimniecība–Tirgu kopīgā organizācija–Vīns–Vīnu apraksts un noformējums–Aizsargātie cilmes vietas nosaukumi un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes–Aizsargātā cilmes vietas nosaukuma ļaunprātīga izmantošana, atdarināšana vai aplinku norādījums uz to–Jēdziens–Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma izmantošana pārtikas produkta, kas satur sastāvdaļu, kas atbilst šī nosaukuma specifikācijām, nosaukumā–Izslēgšana

  (Padomes Regulas Nr. 1234/2007, kurā veikti grozījumi ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta b) apakšpunkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

 5. Lauksaimniecība–Tirgu kopīgā organizācija–Vīns–Vīnu apraksts un noformējums–Aizsargātie cilmes vietas nosaukumi un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes–Aizsardzība pret nepareizām vai maldinošām norādēm–Tvērums

  (Padomes Regulas Nr. 1234/2007, kurā veikti grozījumi ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta c) apakšpunkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

 1.  Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 491/2009 (2009. gada 25. maijs), 118.m panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, 103. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka no to piemērošanas jomas izriet gadījums, kad tāds aizsargāts cilmes vietas nosaukums kā “Champagne” tiek izmantots kā daļa nosaukuma, ar ko tiek pārdots tāds pārtikas produkts kā “Champagner Sorbet”, kas neatbilst šā aizsargātā izcelsmes vietas nosaukuma specifikācijām, bet kurā ir kāda sastāvdaļa, kas atbilst šīm specifikācijām.

  (skat. 36. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

 2.  Skat. nolēmuma tekstu.

  (skat. 40. punktu)

 3.  Regulas (EK) Nr. 1234/2007, redakcijā ar grozījumiem, kas veikti ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un Regulas (ES) Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka aizsargātā cilmes vietas nosaukuma izmantošana tāda produkta specifikācijai neatbilstoša pārtikas produkta nosaukuma daļā, kuram ir pievienota tāda produkta specifikācijai atbilstoša sastāvdaļa, kā “Champagner Sorbet”, ir aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reputācijas izmantošana šo noteikumu izpratnē, ja šā pārtikas produkta būtiska īpašība nav garša, ko rada galvenokārt tas, ka tā sastāvā ir šīs sastāvdaļa.

  Šajā ziņā ir jāuzskata, ka aizsargāta cilmes vietas nosaukuma izmantošanas par daļu no nosaukuma, ar ko tiek tirgots pārtikas produkts, kas neatbilst ar šo aizsargāto cilmes vietas nosaukumu saistītajām specifikācijām, bet kurā ir sastāvdaļa, kas atbilst šīm specifikācijām, mērķis ir nepamatoti gūt labumu no šā aizsargātā cilmes vietas nosaukuma reputācijas, ja šī sastāvdaļa nepiešķir šim pārtikas produktam būtisku īpašību. Nosakot, vai attiecīgā sastāvdaļa piešķir attiecīgajam pārtikas produktam būtisku īpašību, šīs sastāvdaļas daudzums šī pārtikas produkta sastāvā ir būtisks, bet ne pietiekams kritērijs. Tās vērtējums ir atkarīgs no attiecīgajiem produktiem, un tai jāizriet no kvalitatīva vērtējuma. Ja pārtikas produkta nosaukums, kā pamatlietā, norāda, ka tajā ir sastāvdaļa, kurai ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums, un tiek uzskatīts, ka tā norāda šā pārtikas produkta garšu, šīs sastāvdaļas radītajai garšai ir jābūt būtiskai šā pārtikas produkta īpašībai.

  (skat. 50.–53. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

 4.  Regulas (EK) Nr. 1234/2007, redakcijā ar grozījumiem, kas veikti ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta b) apakšpunkts un Regulas (ES) Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka aizsargāta cilmes vietas nosaukuma izmantošana kā daļa no nosaukuma, ar ko tiek tirgots pārtikas produkts, kas neatbilst šim aizsargātajam cilmes vietas nosaukumam atbilstošajām specifikācijām, bet kurā ir tāda sastāvdaļa, kas atbilst šīm specifikācijām, kā “Champagner Sorbet”, nav ļaunprātīga izmantošana, atdarināšana vai aplinku norādījums šo noteikumu nozīmē.

  Proti, iekļaujot attiecīgā pārtikas produkta nosaukumā tās sastāvdaļas nosaukumu, kam ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums, šis aizsargātais cilmes vietas nosaukums ir izmantots tieši, lai atklāti norādītu uz ar to saistīto garšas kvalitāti, un tā nav ne ļaunprātīga izmantošana, ne atdarināšana, ne aplinku norādījums.

  (skat. 57. un 59. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)

 5.  Regulas Nr. 1234/2007, redakcijā ar grozījumiem, kas veikti ar Regulu Nr. 491/2009, 118.m panta 2. punkta c) apakšpunkts un Regulas Nr. 1308/2013 103. panta 2. punkta c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie ir piemērojami gan nepareizai vai maldinošai norādei, kas mērķa sabiedrībai var radīt nepareizu iespaidu par attiecīgā produkta izcelsmi, gan nepareizām un maldinošām norādēm par šā produkta īpašībām vai būtiskām īpašībām.

  (skat. 64. punktu un rezolutīvās daļas 4) punktu)