18.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 309/15


Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Lieta C-519/16) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesību aktu tuvināšana - Regula (EK) Nr. 882/2004 - Oficiālas dzīvnieku barības un pārtikas produktu kontroles - Oficiālo kontroļu finansēšana - 26. un 27. pants - Vispārējā nodokļu sistēma - Maksas vai nodevas - Nodeva, ko piemēro pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem)

(2017/C 309/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Pamatlietas puses

Prasītāja: Superfoz – Supermercados Lda

Atbildētāja: Fazenda Pública

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, ko groza ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 652/2014, 26. un 27. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie atļauj uzlikt tādu nodevu, kāda tiek aplūkota pamatlietā, tikai pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem un ieņēmumus no šīs nodevas neizmantot konkrētu oficiālo kontroļu finansēšanai, kas tiek veiktas šo nodevas maksātāju dēļ vai viņiem par labu.


(1)  OV C 6, 9.1.2017.