22.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/9


Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums (Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Lieta C-246/16) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) - Nodokļa bāze - Sestā direktīva 77/388/EEK - 11. panta C daļas 1. punkta otrā daļa - Tiesību samazināt nodokļa bāzi ierobežojums darījumu partnera nemaksāšanas gadījumā - Dalībvalstu rīcības brīvība transponēšanā - Uzņēmēja priekšmaksājuma perioda samērīgums)

(2018/C 022/10)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Pamatlietas puses

Prasītājs: Enzo Di Maura

Atbildētāja: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, 11. panta C daļas 1. punkta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstij nav atļauts pievienotās vērtības nodokļa bāzes samazinājumam paredzēt nosacījumu par to, ka maksātnespējas procedūra ir bijusi neveiksmīga, ja šāda procedūra var ilgt vairāk nekā desmit gadus.


(1)  OV C 260, 18.7.2016.