19.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 195/5


Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 26. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-142/16) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Vide - Direktīva 92/43/EEK - 6. panta 3. punkts - Dabisko dzīvotņu aizsardzība - Ogļu termoelektrostacijas būvniecība Morburgā (Vācija) - Natura 2000 teritorijas Elbas upes posmā augšup no ogļu termoelektrostacijas - Plāna vai projekta ietekmes uz aizsargājamu teritoriju novērtējums)

(2017/C 195/06)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Hermes un E. Manhaeve)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji – T. Henze un J. Möller, pārstāvji, kam palīdz W. Ewer, Rechtsanwalt)

Rezolutīvā daļa:

1)

atļaujas izsniegšanas procesā, kas attiecās uz ogļu termoelektrostacijas būvēšanu Morburgā netālu no Hamburgas (Vācija), neveicot pareizu un pilnīgu ietekmes novērtējumu, Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktā paredzētos pienākumus;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 165, 10.5.2016.